Charakter medyczny Uczelni nadaje jej szczególną rolę w społeczeństwie, wynikającą z troski o ochronę życia, zdrowia i godności człowieka, niezależnie od wieku, rasy i pochodzenia etnicznego, narodowości, wyznawanej religii, statusu społecznego, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, pozycji społecznej i innych czynników. Wielką wartością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jego znaczne umiędzynarodowienie i wynikająca z niego wielokulturowość, które ubogacają i są jednym z głównych czynników stymulujących rozwój całej naszej społeczności akademickiej.

Uniwersytet jest nie tylko szkołą dającą wyższe wykształcenie. Z definicji jest miejscem, w którym osoby znajdujące się na różnych etapach życia zawodowego i osobistego, spotykają się ze sobą i… rozmawiają. Uniwersytet jest niezwykłym miejscem, w którym możemy otwarcie i swobodnie mówić i uczciwie dyskutować o wszystkich sprawach ważnych, ciekawych, rzadkich lub zaskakujących – i w efekcie konfrontacji różnych punktów widzenia takie spotkania owocują postępem nauki, a także osobistym rozwojem uczestników.

Od wielu lat dbamy o to, aby wszyscy nasi studenci, pracownicy i pacjenci w murach naszego Uniwersytetu znaleźli przyjazne warunki uczenia się, rozwoju naukowego i osobistego, a także powrotu do zdrowia. Każdy z nas jest niepowtarzalną jednostką, jednak łączy nas wzajemny szacunek i życzliwość, niezależnie od dzielących nas różnic, często bardzo fundamentalnych. Sporo, jak dotąd, udało nam się dokonać, jednak mamy świadomość, że wciąż są obszary i sytuacje, które wymagają poprawy – uzmysłowiła nam to m.in. kampania Black Lives Matter w USA i reakcja na nią wśród naszej społeczności akademickiej.

W ramach inicjatywy m.in. utworzyliśmy sieciowy formularz służący do bezpiecznego zgłaszania przypadków dyskryminacji bądź niestosownego traktowania. Realizujemy krótkie materiały wideo z udziałem studentów, doktorantów i pracowników różnego szczebla, propagujące równe traktowanie, jak Tworzymy infografiki przypominające o reagowaniu na język nienawiści i przejawy dyskryminacji oraz informujące, gdzie należy się zgłaszać, jeśli doświadczy się nacechowanego dyskryminacją zachowania, a także promujące wzajemny szacunek i współpracę z poszanowaniem różnorodności również uzmysławiające odbiorcy dyskryminujący charakter pewnych zachowań.

Twarzami kampanii są pracownicy i nauczyciele akademiccy cieszący się największym zaufaniem i uznaniem studentów (wybrani m.in. na podstawie ocen zawartych w ankietach dydaktycznych) oraz studenci i doktoranci różnych kierunków, reprezentujący odmienne grupy etniczne, językowe, wyznaniowe. We współpracy z ekspertami zewnętrznymi (m.in. z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, Ekspertów z Uniwersytetu Gdańskiego (psycholog i socjolog) prowadzimy cykl warsztatów edukacyjnych online pod nazwą Oblicza dyskryminacji/Faces of Discrimitation, poświęcony poszczególnym kategoriom i formom dyskryminacji. Kampanię zainaugurowała prelekcja otwierająca projekt – wykład eksperta dotyczący ogólnie dyskryminacji, jej postaci, źródeł oraz konsekwencji dla jednostki i dla społeczności. Następnie odbyły się trzy webinaria, podczas których wykładowcy-eksperci zadawali pytania studentom i pracownikom GUMed, dotyczące wartości będących hasłami Kampanii.

W zakresie promowania medycyny wrażliwej kulturowo w swoje działania angażujemy również podmioty lecznicze GUMed. Zależy nam bowiem na tym, by tego rodzaju edukacją objąć także pacjentów, zwiększyć ich otwartość oraz tolerancję dla kontaktowania się i np. poddawania się badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu m.in. przez studentów obcokrajowców, a tym samym łagodzić i eliminować postawy ksenofobiczne w przestrzeni szpitalnej.

#Życzliwość, #szacunek, #równość, #tolerancja, #zaufanie, #zrozumienie to wartości, które są dla nas szczególnie ważne i o których mówimy w ramach kampanii Kultura Szacunku. W mediach społecznościowych publikujemy zdjęcia i filmiki pracowników i studentów Uczelni, którzy w ubrani w koszulki akcji mówią, które wartości są dla nich ważne i dlaczego.

W Gazecie GUMed publikowane są artykuły studentów zagranicznych Uczelni, którzy w dwóch językach – polskim i angielskim opisują kraje, z których pochodzą. Artykuły te z jednej pokazują kulturę danego kraju czy regionu, a jednocześnie są próbą łamania pewnych utartych schematów czy stereotypów.
Oprócz dwóch już istniejących Komisji przeciwdziałania mobbingowi, utworzono nową Komisję Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich.

W ramach Kampanii zaplanowano również debatę na temat wartości, które są dla nas ważne z udziałem znanych przedstawicieli lokalnej społeczności oraz środowiska akademickiego.
Zwieńczeniem Kampanii ma być opracowanie standardu antydyskryminacyjnego.

Scroll to top